องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
สถานที่ติดต่อ :    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
  82 หมู่ที่ 5 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
  เบอร์โทรศัพท์ : 055-741-932
  โทรสาร          : 055-741-932
 
 
  คำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อใน ภ.บ.ท.5  
  คำร้องขอยกเลิกภาษีป้าย  
  คำร้องขอยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
  แบบแสดงรายการภาษีป้าย  
  แบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน