องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 


 
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 [ 23 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 [ 23 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง [ 8 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง [ 23 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 21 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง [ 21 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 2 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 72  
 
  (1)     2