องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว170 [บัญชีรายชื่อใหม่] [บัญชีรายชื่อเก่า] [บัญชีราย อปท.]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว194  [ 16 ม.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว109  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) สน.คท. มท 0808.2/976-1051 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว143  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในรุ่นที่ 1-6 สน.บถ. มท 0809.4/ว173 [รายชื่อ]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 4-10 สน.บถ. มท 0809.4/ว174 [รายชื่อ]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1052-1127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว155 [เทศบาล อบต. เมืองพัทยา] [อบจ.]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2562) กศ. มท 0816.3/ว178  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว3  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว2  [ 15 ม.ค. 2562 ]
 
 
 
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ [ 16 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
สรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 18 
 
อบต.คลองน้ำไหล ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองน้ำไหล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สมัยวิส [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานกระบือ รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง รัฐพิธี \\\"วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช\\\" ประจำปี 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าไม้ เดินขบวน รณรงค์กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง” [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าไม้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกาศเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.โนนพลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.โนนพลวง ดำเนินการตามนโยบายแผนรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โนนพลวง โครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ปากดง ประกาศข้อมูลข่าวสารของเทศบาล เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.โนนพลวง พิธีเปิด ผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิตร ณ วัดฟากทุ่ง [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.โนนพลวง กิจกรรมปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนพลวง [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล รายงานสรุปผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.โนนพลวง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองแม่ลาย ปฏิบัติการ 60 วัน \"แยกก่อนทิ้ง\" [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองแม่ลาย วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบ [ 16 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
   
 
   
 

วัดฟากทุ่ง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา16

วัดเกาะสีเสียด
 

   
ประชาสัมพันธ์ ปรองดอง (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 435  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ ปรองดอง clip9 (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 489  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับความสามัคคีปรองดอง (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 457  ตอบ 0  
 
กพ 0023.3/ว 254 ประกาศแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง จังหวัดกำแพงเพชร [ 16 ม.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 157 1-โครงการอบรมิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทีย [ 16 ม.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 157 2-โครงการอบรมิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทีย [ 16 ม.ค. 2562 ]     
1-ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย และหลักสูตรการว [ 16 ม.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 158 2-ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย และหลักสูตรการว [ 16 ม.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 206 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ [ 11 ม.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 192 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุ [ 11 ม.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 191 การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน [ 11 ม.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 190 การสำรวจข้อมูลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ [ 11 ม.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 163 การแจ้งกำชับแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย [ 10 ม.ค. 2562 ]   

ดอกไม้จันทน์
   
       


 
 
 
อบต.หินดาต สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (15 ม.ค. 2562)    อ่าน 69  ตอบ 1
อบต.คลองน้ำไหล ร่วมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.นครชุม เว็บไซต์ อบต.นครชุม อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ม.ค. 2562)    อ่าน 919  ตอบ 3
อบต.ปางตาไว สอบถามครับ (26 ธ.ค. 2561)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.วังไทร คิดยังไงกับผู้ชายใส่ถุงเท้ากับรองเท้าแตะ (10 ธ.ค. 2561)    อ่าน 498  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว สอบถามครับ (9 ธ.ค. 2561)    อ่าน 6044  ตอบ 38
อบต.อ่างทอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 36  ตอบ 0
ทต.ขาณุวรลักษบุรี การเผาถ่านในเขตเทศบาลแสนตอหมู่2 (1 ธ.ค. 2561)    อ่าน 169  ตอบ 6
ทต.ขาณุวรลักษบุรี ถังขยะ ม.2แสนตอ (1 ธ.ค. 2561)    อ่าน 55  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 47  ตอบ 0
อบต.อ่างทอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว การรับสมัครพนักงานจ้าง (20 พ.ย. 2561)    อ่าน 52  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว ไฟฟ้าไม่ติด (19 พ.ย. 2561)    อ่าน 62  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 69  ตอบ 0
อบต.สระแก้ว ไฟฟ้าแสงสว่าง​ หน้าบ้าน​ นายก.อบต.ดับ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 70  ตอบ 0
อบต.ห้วยยั้ง อบต.ห้วยยั้งยุคใหม่ ควรพัฒนาเทียบเท่าเทศบาล (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 2570  ตอบ 1
ทต.ไทรงาม ฟิตเนส (12 พ.ย. 2561)    อ่าน 66  ตอบ 0
อบต.นครชุม ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 67  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 67  ตอบ 0
อบต.อ่างทอง ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 69  ตอบ 0
อบต.ปางตาไว สำนักสงฆ์วัดคลองปลาสร้อย (1 พ.ย. 2561)    อ่าน 23926  ตอบ 183
ทต.ไทรงาม โปรดแก้ไขด่วน (29 ต.ค. 2561)    อ่าน 640  ตอบ 3
อบต.อ่างทอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ต.ค. 2561)    อ่าน 86  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ต.ค. 2561)    อ่าน 83  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล สมุนไพรรักษาโรคทั่วไป (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 86  ตอบ 0
อบต.อ่างทอง โรคเบาหวาน,มะเร็ง,กระดูกทับเส้น,ปวดหลังขารักษาได้ (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 76  ตอบ 0
อบต.อ่างทอง สมุนไพรรักษาโรคทั่วไป (22 ต.ค. 2561)    อ่าน 78  ตอบ 0
ทต.ปากดง ขยะและกลิ่นในซอย (17 ต.ค. 2561)    อ่าน 1190  ตอบ 3
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอ [ 27 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเล [ 25 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9072 กำแพ [ 25 ธ.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอ [ 21 ธ.ค. 2561 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการ [ 21 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะประชุม ห้องเกาะสีเสียด จำน [ 20 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 6 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณถนน คสล. สายคุ [ 3 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองวิดปลา ถึงนานายชมพู โฉมทอ [ 3 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมมาตราการอง [ 30 พ.ย. 2561 ]ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเร [ 29 พ.ย. 2561 ]ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรี [ 29 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแบบสันกาวข้อบัญญัติงบ [ 21 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนายเล็ก โมทะนี [ 9 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากถนน คสล. ภายในหมู่ [ 9 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากคลองซอย หมู่ที่ [ 9 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. คลองไส้ไก่ บริเวณนา [ 9 ส.ค. 2561 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณไร่นางไสว ยาหอ [ 9 ส.ค. 2561 ]

 
 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2552