องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.49-002 หมู่ที่ 1 บ้านฟากทุ่ง ตำบลโนนพลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค ๙๒๖๒ กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9072 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.49-002 หมู่ที่ 1 บ้านฟากทุ่ง ตำบลโนนพลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ธ.ค. 2561 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะประชุม ห้องเกาะสีเสียด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณถนน คสล. สายคุยมะม่วง - เกาะสีเสียด ถึงวัดคุยมะม่วง ช่วงที่ ๑ STA ๐+๐๐๐ ถึง ๐+๑๔๐ หมู่ที่ ๖ บ้านคุยมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4